งานพัฒนาเว็บไซต์และเครือข่าย

งานพัฒนาเว็บไซต์และเครือข่ายโรงเรียนนายายอามพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐานของระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน

อินเตอร์เน็ตที่ใช้งานภายในโรงเรียน

 • TOT 180 MB 1 เส้น
 • TOT 400 MB 1 เส้น
 • TOT Puplic IP 40 MB 1 เส้น
 • รวมความเร็วอินเตอร์เน็ตทั้งหมด 400-600 MB
 • มีการจำกัดแบนด์วิดท์ สำหรับนักเรียน 10/10 MB


คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานภายในโรงเรียนทั้งหมด

 • คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 133 เครื่อง
 • คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล จำนวน 21 เครื่อง
 • คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสำนักงาน จำนวน 11 เครื่อง
 • รวมทั้งหมดจำนวน 165 เครื่อง
 • ได้รับจัดสรรจาก สพฐ จำนวน 90 เครื่อง เสื่อมสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้
 • ได้ทำการเช่า จำนวน 165 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 233

จำนวน 46 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235

จำนวน 41 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236

จำนวน 46 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ใช้งาน

 • Router ยี่ห้อ Microtik รุ่น CCR1009 Ram 1 GB CPU 9 core
 • Switch layer 2 100/1000 MB
 • Wifi Unifi AC LR , PRO
 • Server Dell T110 Cpu exon 3.1 GHZ Ram 2 GB
 • Server Dell T310 Cpu exon 3.0 GHz Ram 8 GB
 • Server HP CPU exon 2.8 GHz Ram 4 GB

ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน / Software

 • CentsOS 5.3
 • CentsOS 5.11
 • Ubuntu 12.0.4
 • Webmin 1.8
 • Windows server 2018 R2
 • Apache 2.2
 • php 5.3.27
 • Brind 2.0

ระบบบริการจัดการภายในโรงเรียน

WEB SERVER

AUTHENCATION

GRADE ONLINE

E-LEARNING

FILE SERVER

DOMAIN@SCHOOL

แผนผังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน

diagram nya3.png